Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจิตอาสา และประชาชนร่วมกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก... (24 ก.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ (10 ก.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใ... (19 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดและการขับขี่รถอย่างปลอดภัย (09 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (08 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน (01 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงายผู้บริหารที่ว่าง (15 พ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที... (14 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2563 ป... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (14 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในก... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5/256... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (31 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2563 ป... (24 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (07 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่่-3-ครั้งที่่่-1-เมื่้่อ-... (07 ต.ค. 2562)
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ... (25 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพิธีเปิดซุ้มประตูเ... (03 ส.ค. 2563)  

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (20 พ.ค. 2563)  

โครงการป้องกันและควบคุมกา... (07 พ.ค. 2563)  

โครงการจัดทำและประสานแผนพ... (01 เม.ย. 2563)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (31 ม.ค. 2563)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2563)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (08 ม.ค. 2563)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ... (13 ธ.ค. 2562)

ช่วงกลางเดือนกันยายนถึงกล... (11 ก.ย. 2562)

งานประเพณีสลากภัต ประจำปี... (11 ก.ย. 2562)

โครงการเด็กตำบลไชยราช ว่า... (02 ก.ย. 2562)

วันวิสาบูชา (15 พ.ค. 2562)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธร... (31 ม.ค. 2562)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒... (14 ม.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะอย่... (09 ม.ค. 2562)

งานประเพณีวันลอยกกระทงประ... (26 พ.ย. 2561)

โครงการฝึกอาชีพการทำพวงหร... (24 ก.ย. 2561)

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุ... (05 ก.ย. 2561)

โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอ... (03 ก.ย. 2561)

โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพให้ก... (23 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (30 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอ... (30 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเจริ... (30 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเจริ... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (25 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (17 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (15 พ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กส... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กส... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กส... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (11 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (05 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (04 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (14 ก.พ. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (24 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (10 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (15 พ.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค... (22 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th